Gedragsregels

Gedragsregels

Algemene gedragsregels

We vinden het belangrijk dat iedereen bij Rolder Boys met plezier kan voetballen. Daarom hebben we gedragsregels voor al onze voetballers, maar ook voor alle begeleiders en bezoekers.

Deze algemene gedragsregels luiden als volgt:
 • Je bent als lid van de voetbalvereniging Rolder Boys een voorbeeld voor anderen
 • Trainers en leiders zijn een voorbeeld voor de kinderen langs de lijn
 • Ouders zijn een voorbeeld langs de lijn
 • Er wordt niet geschreeuwd of gevloekt langs de lijn
 • Je houdt je aan de op de sportparken geldende regels
 • Je let als speler goed op je gedrag, je vloekt niet en je beledigt niemand
 • Je respecteert en accepteert als speler zonder tegenspraak de beslissingen van de scheidsrechter, grensrechter en jouw begeleider(s)
 • Je hebt als speler, leider en ouder respect voor iedere tegenstander
 • Je blesseert als speler je tegenstander niet opzettelijk en je maakt geen vervelende opmerkingen
 • Je bent als lid van Rolder Boys zuinig op de spullen van de vereniging zoals kleding, trainingsmateriaal en kleedkamers
 • Je accepteert en respecteert als lid van Rolder Boys de aanwijzingen en beslissingen van je leider(s)/trainer(s), bestuursleden en medewerkers
 • Je gedraagt je als lid van Rolder Boys bij uitwedstrijden dusdanig dat de vereniging trots zal zijn

Gedragsregels seksuele intimidatie

Rolder Boys onderschrijft de gedragsregels seksuele intimatie die zijn opgesteld door NOC*NSF in samenwerking met onder andere de KNVB. Deze regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie (jeugd)speler en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

De elf door NOC*NSF opgestelde gedragsregels luiden als volgt:
 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Gedragscodes Centrum Veilige Sport

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), verbonden aan NOC*NSF, heeft verschillende gedragscodes vastgesteld voor verschillende functies binnen de sport. Zo is er een gedragscode voor sporters, een gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders, een gedragscode voor scheidsrechters en officials en een gedragscode voor functionarissen (zoals bestuurders en werknemers). Deze gedragscodes zijn als bijlage aan het beleid Veilig Sportklimaat toegevoegd.
 
Als vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de gedragscode die voor hem/haar van toepassing is. Zo houden we het voetballen voor iedereen fijn en veilig.

Bijlage: een overzicht van de verschillende gedragscodes
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!