Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Rolder Boys levert bijdrage aan veilig sportklimaat

Met ingang van het seizoen 2014-2015 vraagt Rolder Boys van al haar jeugdtrainers een Verklaring Omtrent Gedrag [VOG]. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het vervullen van de functie van jeugdtrainer. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die bijvoorbeeld de fout in is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen een sportvereniging kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint. Het verplicht stellen van een VOG is volgens NOC*NSF een teken dat de vereniging de veiligheid van haar (jeugd)leden serieus neemt.

Om die reden vergoedt het Ministerie in samenwerking met NOC*NSF alle aanvragen die betrekking hebben op vrijwilligers in de sport. Een aanbod waar Rolder Boys graag en met overtuiging gebruik van maakt, want een veilig sportklimaat is immers een basisvoorwaarde voor het kunnen zijn van een gezonde vereniging!

Gedragsregels seksuele intimidatie

Daarnaast onderschrijft Rolder Boys de gedragsregels die zijn opgesteld door NOC*NSF in samenwerking met onder andere de KNVB. Deze regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie jeugdspeler en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

De elf door NOC*NSF opgestelde gedragsregels luiden als volgt:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!