Meerjarenbeleidsplan 2021-2026

Meerjarenbeleidsplan 2021-2026

Blader via bovenstaande knoppen door de verschillende hoofdstukken van het meerjarenbeleidsplan 2021-2026.

Wat voor vereniging zijn we en wat vinden we belangrijk?

Het statutaire doel van de vereniging is het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Daarom proberen we het voetbal zo toegankelijk mogelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen in Rolde en omstreken. Dat doen we met een breed en gevarieerd sportaanbod.

Het ledenbestand van Rolder Boys is zeer divers: we hebben leden van 3 jaar oud en leden van bijna 90 jaar. We vinden het belangrijk dat de voetbalvormen die de vereniging aanbiedt zo goed mogelijk aansluiten bij de individuele behoeften van onze leden. Die kunnen sterk verschillen. Voor onze jongste leden (tot en met vijf jaar) bieden we kaboutervoetbal aan als kennismaking met de voetbalsport. De jeugdopleiding is bedoeld voor spelers van zes tot en met achttien jaar. Afhankelijk van de leeftijdscategorie wordt deze aangeboden in een andere variant (in viertallen, zestallen, achttallen en elftallen). Het seniorenvoetbal bieden we voor zowel mannen als vrouwen aan in elftalverband, maar ook als 7-tegen-7-voetbal op een half veld. Voor spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking bieden we G-voetbal aan.

Elk team is voor de vereniging even belangrijk. Het plezier in het voetbal vormt voor iedereen de basis voor succes en de vereniging tracht randvoorwaarden te scheppen die dit vergroten, zowel binnen als buiten het veld. Een cultuur gericht op ontwikkeling en prestatie kunnen heel goed met gezelligheid samengaan. Dat streven we dan ook na.

Als vereniging staan we voor een veilig sportklimaat en een goede sfeer. Belangrijk hierin is dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten, dat we de afgesproken regels naleven en elkaar aanspreken als dat even niet lukt. Via een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) monitoren we dat het thema veiligheid in alle vormen goed op orde is.

De jeugd neemt binnen de vereniging een uitermate belangrijke positie in: ongeveer twee derde van de spelende leden is jeugdlid. Rolder Boys kiest ook de komende jaren voor een sterke jeugdopleiding met goed opgeleide trainers en goede leiders waarbinnen plezier en discipline hand in hand gaan. Het voetbaltechnisch beleidsplan is hierin leidend. De Voetbalschool heeft een centrale plaats in de opleiding van onze jongste jeugdvoetballers. Voor de onderbouw zijn we opleidingspartner van FC Emmen. Deze samenwerking is een grote meerwaarde gebleken en zal worden voortgezet.

Het overgrote deel van de senioren, inclusief de eerste selectie, bestaat uit spelers die de jeugdopleiding van Rolder Boys hebben doorlopen. Het aantal senioren groeit doordat we steeds beter in staat zijn om jeugdspelers die doorstromen naar de senioren vast te houden. Persoonlijke aandacht en focus houden op deze doorstroming blijft een punt van aandacht. We zien ook doorstroming van de elftallen naar de zeventallen. Een trend van het zondag- naar het zaterdagvoetbal zien we bij onze vereniging nog niet. Daarom houden we voorlopig vast aan de zondag als speeldag voor de eerste selectie, in lijn met onze lange clubhistorie en ook gezien de zichtbare bereidheid van de jongere leden om op zondag te voetballen.

Rolder Boys wil haar leden graag een zo hoog mogelijke kwaliteit van trainingen, wedstrijden en faciliteiten bieden en heeft daarin de afgelopen jaren dan ook fors geïnvesteerd. De ingezette koers lijkt haar vruchten af te werpen en zal daarom worden voortgezet. Het hebben van goede faciliteiten zien we als een belangrijke randvoorwaarde om nieuwe leden te werven en om bestaande leden te behouden. Onze faciliteiten zijn momenteel van zeer hoog niveau. We zijn daarom trots en zuinig op onze accommodatie en materialen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat wat we hebben niet vanzelfsprekend is en dat we samen de verantwoordelijkheid dragen om dit netjes te houden.

Rolder Boys beschikt over een trouwe schare supporters die zich thuis voelen bij de club. Men is trots op de vereniging en de vereniging is trots op haar supporters. Velen zijn actief als vrijwilliger en daar zijn we blij mee. Vrijwilligers zijn sowieso van ongekend belang voor Rolder Boys. We hebben een grote groep mensen die zich vast of incidenteel inzetten voor de vereniging. Dat waarderen we zeer en we zouden graag deze groep verder laten groeien. Spelers, ouders van jeugdspelers, familieleden, maar ook mensen die nog niet aan onze vereniging verbonden zijn, zijn van harte welkom.

We hebben een groot en trouw sponsorbestand. Dat biedt de vereniging veel financiële mogelijkheden. Zonder hun financiële ondersteuning zou Rolder Boys namelijk niet voor haar leden kunnen betekenen wat zij nu betekent. Via de Businessclub spelen we in op de verschillen in behoeften tussen sponsoren. De grote overeenkomst tussen de sponsoren is echter dat ieder van hen Rolder Boys een zeer warm hart toedraagt. Daar zijn we dankbaar voor.

Binnen een vereniging is goede communicatie van groot belang. Er zijn steeds meer mogelijkheden om hier invulling aan te geven, waaronder social media, de Rolder Boys app en het informatiescherm in de kantine. Om te zorgen dat de communicatie goed aansluit op de verschillende doelgroepen, waaronder de jeugd, wordt uitdrukkelijk gekeken naar het betrekken van jonge mensen bij de uitwerking hiervan. Het bestuur van Rolder Boys hecht aan zo veel mogelijk transparantie en wil toegankelijk en laagdrempelig zijn in de richting van leden, sponsoren en supporters. Daarom communiceert het periodiek waar het mee bezig is, enerzijds om de leden goed geïnformeerd en betrokken te houden en anderzijds om draagvlak voor het beleid te creëren. Dit draagt bij aan de gewenste eenheid binnen de vereniging.

Samenwerking met externe partijen zal de komende jaren op allerlei gebieden steeds belangrijker worden. Rolder Boys werkt met veel verschillende partijen samen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de gemeente Aa en Hunze, met de Jan Thiesschool, met andere sportverenigingen uit Rolde, voetbalverenigingen uit de regio en met onze sponsoren. Deze samenwerkingen zijn gericht op wederzijds voordeel en ons uitgangspunt is dat we samen sterker staan dan alleen. Om die reden staan we open voor initiatieven als het lokaal sportakkoord, het delen van ervaringen, het leren van andere verenigingen, of bijvoorbeeld het laten groeien van het meisjesvoetbal in samenwerking met de school. We werken ook samen met betaald voetbalorganisaties. Oefenwedstrijden van betaald voetbalorganisaties zijn goed voor de uitstraling van de vereniging, dragen bij aan de saamhorigheid en bieden de vereniging financieel extra ruimte voor de eigen activiteiten.

Rolder Boys neemt in Rolde een belangrijke plaats in. Dat blijkt in voor- en tegenspoed. Velen voelen zich met de vereniging verbonden en de vereniging wordt gewaardeerd. We hebben elkaar in een dorp als Rolde hard nodig en wanneer we als vereniging worden gewaardeerd en de organisatie goed hebben staan is het gemakkelijker om vrijwilligers te werven en is er meer financieel draagvlak voor de club. Dit leidt ertoe dat we beter in staat zijn om onze leden en supporters te bedienen en nog beter invulling kunnen geven aan het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Dat is immers de hoofddoelstelling van de vereniging waar we het met elkaar voor doen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!